Halloumi Fries

£7.00

Halloumi Fries, Paprika Aioli, Spring Onion, Chilli Flakes